Mokrišča v Sloveniji

I. Osnovno o mokriščih

Mokrišče označuje različna življenjska okolja na prehodu med kopenskimi in vodnimi ekosistemi. Ramarska konvencija podaja definicijo za mokrišča: »Mokrišča so območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je sladka, polslana ali slana, vključno z območji obalnega morja, kjer voda ob osekah ne presega globine šest metrov«.

Mokrišča so pomembna, saj so naravni vodni zbiralniki, preprečujejo poplave, so vir dobrin, blagodejno vplivajo na okoliško mikroklimo in so življenjska okolja mnogih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Ločimo več mokrišč, katera se med seboj razlikujejo po rastlinstvu in živalstvu:

–          Močvirja

–          Nizka barja

–          Visoka barja

–          Rečne mrtvice

–          Stoječe vode

–          Območja obalnega morja

Močvirja danes ogroža več dejavnikov, in sicer onesnaževanje, hidromelioracije (osuševanje), vodne akumulacije, kmetijstvo zaradi pesticidov in umetnih gnojil, reguliranje vodotokov in invazivne tujerodne vrste rastlin in živali.

V Sloveniji mokrišča zavzemajo okoli 1,74 % državnega ozemlja, 61 % površin mokrišč je antropogenega nastanka.

II. Funkcije mokrišč

  • Naravni vodni zbiralnik: Mokrišča, poleg tega da napajajo podtalnico, napajajo tudi vodonosnike, reke in jezera, ali pa obratno – mokrišča se napajajo iz rek in jezer.
  • Preprečuje poplave: Večina poplav v urbanih predelih je posledica uničevanja mokrišč, ki so jih nadomestile neprepustne asfaltne površine (npr. ceste in parkirne površine). Mokrišča so kot velike naravne spužve, ki ujamejo površinsko odtekajoče vode in jih počasi oddajajo, s čimer preprečijo velika nihanja nivoja vode.
  • Blagodejno vplivajo na okoliško mikroklimo: Mokrišča z izhlapevanjem vode s površin blažijo sušo in poleti hladijo okolico.
  • Čisti vodo: Bogata vegetacija mokrišč omogoča odlaganje strupenih snovi in prekomerne količine hranil, ki jih človek sprošča v okolje. Delujejo kot naravne čistilne naprave, vendar z omejenimi zmogljivostmi.
  • Je vir dobrin: Ob preudarni rabi so mokrišča, ki sezonsko poplavljajo vir rib, lesa, krme, kmetijskih pridelkov.
  • Ima estetsko funkcijo: Poleg raznolikosti življenja so mokrišča idealna mesta za opazovanje narave in sprostitev.
  • Ima izobraževalno funkcijo: Mokrišča so idealen prostor za raziskave in izobraževanje, ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in širšega okolja.
  • Je življenjsko okolje tudi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst: Zaradi hidrološke dinamike in značilnosti okolja so številna mokrišča zibelka biodiverzitete

III. Kako lahko pomagamo pri ohranitvi mokrišč?

– omejujem uporabo umetnih gnojil in pesticidov (v vodi ne splakujem škropilnic in posod z oljem)

– ukvarjam se z ekološkim kmetovanjem

– ne zasipavam močvirij, mlak in kalov

– v mlake ne vstavljam nobenih rib in ne spuščam živali, ki sem jih kupil v trgovini za male živali

Besedilo: Petra Muhič in Manica Markelj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: